Węzeł Radziejowice w ciągu drogi krajowej nr 8

Dostosowanie drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej wymaga m.in. ograniczenia jej dostępności, a więc krzyżowanie się dróg może następować tylko w węzłach. Węzeł w Radziejowicach będzie bezkolizyjnym połączeniem drogi krajowej nr 8, drogi wojewódzkiej nr 579, oraz dróg lokalnych (w tym drogi do ruchu autobusowego).

Rozwiązanie skrzyżowania drogi nr 8 z drogą wojewódzką nr 579 zaprojektowano w formie węzła typu karo, z rondem o średnicy zewnętrznej 58m zlokalizowanym pod obiektem w miejscu istniejącego skrzyżowania. Wjazd i wyjazd z drogi nr 8 będzie odbywał sie przy pomocy łącznic a ruch rozplatany będzie na rondzie.
Rozwiazania drogowe węzła Radziejowice w zakresie drogi nr 8 dotyczą odcinka od km 418+400 do km 420+100, projekt obejmuje również modernizację drogi nr 579 od km 0+000 (oś węzła/istniejące skrzyzowanie) do km 1+110 (koniec zabudowań wsi Radziejowice).
 
Projekt przewiduje podniesienie niwelety drogi krajowej i poprowadzenie jej na nasypie, z zachowaniem naturalnego obniżenia terenu dzięki czemu utrzymany będzie istniejący, historyczny układ ulic. Droga w planie przebiegać będzie po śladzie zbliżonym do istniejącego, z przesunięciem o kilkadziesiąt metrów w kierunku południowo wschodnim. Drogi lokalne i dojazdowe będą prowadzone po naturalnych tarasach wzdłuż drogi nr 8 oraz po istniejących ciągach we wsi Radziejowice. Droga po południowej stronie drogi krajowej będzie prowadziła ruch lokalny w kierunku węzła Mszczonów.
W ramach zadania, zmodernizowany zostanie fragment drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku jej przejścia przez osadę Radziejowice (łącznik do węzła Radziejowice) w zakresie: modernizacji nawierzchni, uporządkowania skrzyżowania z drogą powiatową na Żyrardów (wybudowanie ronda) oraz zapewnienia niezbędnych ciągów pieszych.
 
Zakłada się budowę dwóch obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej: wiaduktu 5-przęsłowego nad rondem oraz mostu nad rzeką Pisią o świetle umożliwiającym migrację zwierząt. W ciągu drogi serwisowej obiekt mostowy również będzie spełniał wymagania pełnowymiarowego przejścia.
Inwestycja przewiduje przebudowę kolidującej z rozwiązaniami drogowymi infrastruktury technicznej, budowę oświetlenia węzła oraz budowę urządzeń ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko (w tym ekrany akustyczne i zbiorniki retencyjne z podczyszczeniem).

Aktualny etap realizacji inwestycji można śledzić w tym miejscu.

Podstawowe parametry projektowe
Droga krajowa nr 8
 • Klasa techniczna drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km/h
 • Prędkość miarodajna - 110 km/h
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • Liczba jezdni - 2
 • Szerokość jezdni - 2 x 3,5 m (na obiekcie mostowym i wysokim nasypie przewidziano docelowy przekrój 3 x 3,5)
 • Szerokość korony drogi przewiduje rezerwę na docelową dobudowę 3 pasa ruchu na całym odcinku
 • Szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m
 • Szerokość opasek - 0,5 m
 • Pobocze gruntowe - 0,75 m
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - 5,0-8,8 m
 • Szerokość pasa dzielącego została zaprojektowana z zapewnieniem docelowego przekroju 3 x 3 pasy ruchu oraz zapewnienia odpoiedniej widoczności na łuku poziomym
Droga wojewódzka nr 579
 • Klasa techniczna drogi - G
 • Prędkość projektowa - 60 km/h (w terenie zabudowy 50 km/h)
 • Prędkość miarodajna - 80 km/h (w terenie zabudowy 60 km/h)
 • Kategoria ruchu - KR5
 • Obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś
 • Liczba jezdni - 1
 • Szerokość jezdni - 2 x 3,5 m
 • Pobocze gruntowe - 2 x 1,0-1,25 m
 • Chodnik jednostronny przy jezdni - 2,0 m

Węzeł Radziejowice Plan orientacyjny

Plan orientacyjny 1:25 000

 

Plan sytuacyjny 1:1000

 

Aktualności

4 styczeń 2013
Zmiana siedizby firmy więcej
29 październik 2012
Węzeł w Łomiankach już otwarty więcej
21 grudzień 2011
S-7 Decyzja środowiskowa utrzymana w mocy więcej

Kontakt

Biuro Projektowo - Konsultingowe

[Informacje kontaktowe]